logo

เทคโนโลยีพัฒนา เกษตรอินทรีย์

- emoticon อารมณ์ .
หน้าแรก - เทคโนโลยีพัฒนา เกษตรอินทรีย์
+ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 , 06:01 | ดูแล้ว 2074

นาย นิวัติ กล่าวว่า การพัฒนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นเรื่องที่ทำ ยากขึ้นทุกขณะ เพราะนอกจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยเองแล้ว ยังต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตามเงื่อนไขของประเทศผู้นำเข้าด้วย โดยแต่ละประเทศได้กำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แตกต่างกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

นาย นิวัติ กล่าวว่า การพัฒนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นเรื่องที่ทำ ยากขึ้นทุกขณะ เพราะนอกจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยเองแล้ว ยังต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตามเงื่อนไขของประเทศผู้นำเข้าด้วย โดยแต่ละประเทศได้กำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แตกต่างกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Read more at: http://www.kasetorganic.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99.html
Copyright © http://www.kasetorganic.com
ระดมกึ๋นพัฒนาเกษตร อินทรีย์กษ. จับมือออสเตรเลียแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านเกษตรอินทรีย์ไทย-ออสเตรเลีย” ว่าปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงมากขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง โดยแต่ละปีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 10-15% ซึ่งปี 2553 มีมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ จึงเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางอาหารช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้า เกษตรอินทรีย์ในตลาดโลก และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญในระดับ ภูมิภาค

Read more at: http://www.kasetorganic.com/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99.html
Copyright © http://www.kasetorganic.com
โฆษณาขนาด 300 x 250

Tag ที่เกี่ยวข้อง